Seminář Bílé Karpaty

Ve dnech 24. - 26. červena 1998 proběhl seminář pod názvem Principy a realizace Programu obnovy venkova - Bílé Karpaty. Seminář určený zejména starostům a členům zastupitelstev oblasti Bílých Karpat zorganizovala Správa CHKO BK zastoupená mgr. Vítem Hrdouškem ve spolupráci se Školou vesnice v Modré.
Celý seminář byl zaměřen ryze prakticky. První den začal návštěvou v Nedašově, kde proběhla diskuse vedená místním starostou panem Františkem Švachem na téma ošetřování květnatých luk a problémů s tím spojených, které jsou v tomto regionu velmi aktuální. Další částí programu byly prohlídky realizovaných projektů POV: v Hostětíně si účastníci semináře jednak prohlédli místní kořenovou čistírnu odpadních vod s odborným výkladem pana starosty Drahomíra Orsáka a dále měli možnost ochutnat sušené ovoce z Pitína; na Vyškovci se pan starosta Miroslav Sedlačík pochlubil krásnou, nově postavenou zvoničkou, památníkem vybudovaným na počest amerických pilotů sestřelených nad obcí v období 2. sv. války a hlavně překrásným pohledem na Vyškovecké údolí. V podvečer se účastníci s Bílými Karpaty rozloučili prohlídkou Turistického a informačního centra ve Starém Hrozenkově a na téma Podpory rozvoje regionu Bílých Karpat diskutovali se třemi hlavními osobnostmi tohoto snažení - Janou Hajdúchovou, Milanem Drgáčem a Pavlem Kučou. Večer v Modré se děti z Kunovjánku s cimbálovou muzikou svým vystoupením postarali o to, aby se účastníkům semináře, poté co vyslechli s kolika problémy se region Bílých Karpat potýká, nezmocnila příliš chmurná nálada.
Hlavní náplní druhého dne semináře byla návštěva v obcích Dolního Rakouska. Tady, stejně jako jinde v Západní Evropě, pracují na programu obnovy venkova již více než patnáct let. Cennou zkušeností je zjištění, že jsou si problémy venkova v Rakousku i u nás hodně podobné, tou radostnější pak dosažené úspěchy a inspirace. Cesta domů vedla přes vyhlášenou obec znojemského okresu Vratěnín, která v soutěži Vesnice roku, pořádané Spolkem pro obnovu venkova, získala nejedno ocenění. Zdrojem úspěchu není podle místního starosty Martina Kincla získávání finančních prostředků pro rozvoj obce, ale aktivní spoluúčast občanů na dění v obci. Poslední půlden semináře se odehrál na Modré, kde se starosta obce Miroslav Kovářík snažil účastníky motivovat v tom, co všechno se dá dělat pro revitalizaci krajiny, úpravu veřejných prostranství a také pro společenský život v obci.


Seminář " Principy a realizace POV" 13-15.května 98

pro starosty, členy zastupitelstev a aktivisty obnovy venkova okresu Olomouc


Myšlenky, uskutečňované realizovatelnými záměry na obnovu venkova, nejsou nikterak nové. Spoustu let se jim věnují v sousedním Bavorsku a Rakousku. Příslušné zemské vlády a instituce, zodpovídající za realizace spolu s orgány místních samospráv, se problémům venkova věnují měrou vrchovatou. Proto také, když tam navštívíme některou z vesnic, máme před očima obraz, který zatím nelze plně srovnat s úrovní vzhledu a celkového dojmu s vesnicí u nás. Rozdílů je mnoho, avšak nejpodstatnější je pořádek, čistota, úprava veřejných prostranství, údržba fasád rodinných domů.
To všechno je většinou skloubeno do vesnického celku, jehož centrem tak jako odjakživa je kostel, škola, radnice a jiná zařízení, tvořící základní tvář obce. Pokusy, jak začít s obnovou venkova u nás, byly započaty před více než šesti lety. Tehdy se začalo hovořit v ústředních orgánech o tom, jak českému a moravskému venkovu pomoci.
Byl přijat program obnovy venkova, který je zaměřen na participaci obyvatel při realizaci s využíváním místních tradic a občanských spolků a sdružení, rozvoj hospodářství, výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. Projekty s následnými realizacemi se opírají nejen o iniciativu lidí, ale zvláště o jejich nadšení a snahu mít vesnici pěknou na pohled a radostně v ní žít. Finanční příspěvky, které mají především motivační charakter, mohou získat obce po splnění Zásad pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova. Záleží na připravenosti a rozhodnutí zastupitelstva obce, zda se do programu obnovy zapojí.
V duchu obnovy venkova se nesl i třídenní seminář, který uspořádala pro starosty olomouckého okresu Škola vesnice v Modré ve spolupráci s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Olomouc. V první den semináře se účastníci seznámili s realizovanými projekty a to hlavně v obcích, které zvítězily v minulých letech v rámci soutěže o "Vesnici roku". V úvodní přednášce, kterou pronesl Ing. Jan Kruml, předseda Spolku pro obnovu vesnice, jsme byli seznámeni s tím, co je dnes po letech nezájmu o venkovský život důležité: zachování a obnova obrazu obce, její sepětí s krajinou, zachování rázu venkovské zástavby, docílení úpravy a čistoty veřejných prostorů, zakomponování do života vesnice všech současných infrastrukturních prvků, obnovení vesnických slavností a zvyků národopisných, kulturních a církevních a mnoho jiných, svým způsobem drobných námětů na zlepšení života na české vesnici. Za doprovodu pana Miroslava Kováříka, starosty obce Modrá, byl druhý den semináře věnován prohlídkám obcí, ve kterých se realizace POV daří. V obci Modrá jsme byli svědky jak lze nenásilně dotvářet obraz obce a jejího okolí ve vzájemném souladu lidové architektury s přírodou. Prošli jsme vesnicí po nově vydlážděných komunikacích s mozaikovými vzory, viděli jsme rekonstruovanou místní kapličku s úpravou celého prostranství, atraktivní dětské hřiště, vybudovanou soustavu rybníků s mokřady za obcí a seznámili jsme se se způsobem zapojování dětí, mládeže a obyvatel do všech činností. Další zastávkou byla vesnice Vápenice, kde bylo vybudováno zařízení na výrobu briket z biomasy. V obci Hostětín si účastníci semináře prohlédli kořenovou čistírnu odpadních vod. Na ukončení druhého dne nás očekávala v Pozlovicích ředitelka Obecné školy, paní Mgr. Oldřiška Filipovičová a její žáci, kteří nám zahráli, zazpívali, zatančili a zarecitovali. Z projevu ředitelky k nám byl patrný její elán a nadšení pro projekt "Zdravá škola". Jeho záměrem je dát dětem ty nejširší možnosti rozvoje tak, aby se jim škola stala druhým domovem. Sama ředitelka působí i jako vyučující a její elán a nadšení pro věc je příkladem nejen učitelkám, ale i dětem. Nutno poznamenat, že ve všech obcích, kam jsme přijeli, jsme se setkali se starosty a ti nás provázeli, vysvětlovali postup a předávali zkušenosti z realizace obnovy venkova.
Třetí den semináře byl určen pro výjezd do obcí sousedního Rakouska. Program zajišťovali členové místního dolnorakouského "Spolku obnovy venkova." V Poysdorfu jsme navštívili vinotéku založenou družstvem místních pěstitelů vína. Další naší zastávkou byla obec Loosdorf, kde jsme si prohlédli statek, zrekonstruovaný pro provoz agroturistiky (z původní stodoly vybudovali vesnické divadlo) a starosta nás informoval o postupu zakládání mokřadů na okraji obce. Při návratu z Rakouska jsme navštívili obec Dešnou (okres Jindřichův Hradec), kde nás starosta provedl objektem výtopny na biomasu pro centrální vytápění obce. Cena vyrobeného 1GJ se pohybuje okolo 250 Kč, což je podstatně nižší než cena výrobců (ČEZ, plynárny, teplárny) na Olomoucku. Na závěr naší exkurze jsme navštívili Vratěnín, vítěznou obec v soutěži "Vesnice roku 1996". Dle vyjádření pana starosty Martina Kincla pohraniční obec po odstranění zátarasů doslova povstala z mrtvých, zrušila se stavební uzávěra a byl v ní probuzen nový život za aktivní spolupráce občanů s obecním úřadem.
Co dodat na závěr? Účastníci semináře hodnotili exkurzi jako velmi zdařilou a inspirativní. Domníváme se, že by bylo vhodné tímto směrem pokračovat, šířit osvětu a vzdělání jak v praktických tak teoretických znalostech. A aby nezůstalo jen u informací chceme na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu vytvořit širší základnu uplatnění programů obnovy venkova. V současné době máme již k Programu obnovy přihlášeno 58 obcí. Některé obce v programu vynikají, např. Strukov, připravují se Tovéř, Pňovice a další. Ale zatím největšího uznání se dostalo obci Slatinice, která se v loňském roce stala vítězem regionálního kola na Střední Moravě v soutěži Vesnice roku 1997.

ing.Bedřich Krejzar
ing.Jana Římská
obec Modrá © 2023,
všechna práva vyhrazena